...

HEILIGE ADRIANUS KERK | ESBEEK

De kerk kreeg een nieuwe bestemming. Tegenwoordig is het een complex waarin een basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal gevestigd zijn. Een hele uitdaging om in de oude kerk een optimale leefomgeving te creëren. Een goede akoestiek is namelijk van groot belang voor een fijne, productieve werk-/speelplek!

Folie: Mat wit akoestisch

Adres: Ringbaan Oost 94 • 5013 CD Tilburg | Tel: 013 52 11 087 | Email: [email protected] 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.